Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen 
Deze voorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website van Quooker B.V.  ('de site'), alsmede op de op, of via, de site aan u ter beschikking gestelde informatie ('Informatie'). Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Indien u deze site bezoekt, accepteert u daarmee onze Gebruiksvoorwaarden.

Quooker B.V. houdt zich het recht voor te allen tijde veranderingen of aanvullingen aan te brengen of informatie te verwijderen zonder dit vooraf aan te kondigen.

Informatie en aansprakelijkheid 
De Informatie op de site is samengesteld met de intentie om u algemene informatie te verschaffen over Quooker. De Informatie is ter goede trouw opgenomen en uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Quooker B.V. zal de site zo goed mogelijk up-to-date houden en doet haar uiterste best om de nauwkeurigheid en de volledigheid van de Informatie te waarborgen.

Uitgezonderd directe schade veroorzaakt door moedwillig wangedrag of grove nalatigheid, is Quooker B.V. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte, speciale, strafbare, incidentele of andere schade voortkomend uit of in relatie tot het bezoek aan de Site, inclusief en zonder beperkingen winstdervingen, schade aan zakelijke activiteiten en verlies van programma's of elektronische data.

Eigendomsrechten 
Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Informatie, teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op de Site eigendom van Quooker B.V. Handelsmerken, merknamen, productverpakkingen, producten, logo's die voorkomen op de Site zijn eigendom van Quooker B.V. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quooker B.V.

Indien hiervoor vooraf toestemming is verleend door Quooker B.V. zal de volgende copyright aantekening moeten worden opgenomen op elke kopie van de inhoud van de Site of een deel daarvan: Copyright © Quooker B.V. Alle rechten voorbehouden.

Bezoekers mogen de Site en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de site of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of het reproduceren van (een deel van) de site in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de site en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quooker B.V.

Links met andere websites 
Voor het gemak van onze bezoekers biedt Quooker B.V. onder meer links (automatische koppelingen) aan naar externe internetpagina's. Quooker B.V.  is niet verantwoordelijk voor het gebruik of de inhoud van externe internetpagina's waarnaar op de site een link is opgenomen of van externe internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.